ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

I- Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar

– ISA International Studies Association

– BISA British International Studies Association

– CEEISA Central and Eastern European International Studies Association

II- Ulusal ve uluslararası Mesleki Kurum ve Kuruluşlarda Görevler

  • 2009                     Avusturya European Peace University – Stadtschlaining – Barış Araştırmaları Yüksek Lisans Programında Seminer Sunumu
  • 2008                     AGİT Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimi – Kısa dönem seçim Gözlemciliği Türkiye temsilciği
  • 2006                    “Security Dialogue” (SSCI) dergisi için makale hakemliği
  • 2006                    “Uluslararası İlişkiler”, “Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler”, “İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler” ve “Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler” dergileri için makale hakemlikleri
  • 2005-2006           İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans ve doktora programlarında “Uluslararası İlişkiler Kuramları” başlıklı dersin yönetimi
  • Ocak 2005            Bişkek AGİT Akademisi (Kırgizistan) “Orta Asya Politikaları” Yüksek Lisans programı çerçevesinde “Challenges and Prospects for the regional cooperation in Central Asia” konulu seminer dersleri (16 saat – İngilizce)
  • Mayıs 2005           İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Çerkezler Araştırma Grubu seminerlerinde “Çarlık Rusya’sından Sovyetlere Kuzey Kafkasya’nın değişen idari yapıları” başlıklı 10 saat seminer.
  • Ekim 2004            Avrupa Konseyi Kosova Parlamenter Seçimler Gözlemciliği Türkiye temsilciği (CEEOM IV Mission)
  • Studies Association

III- Uluslararası Akademik Dergilerdeki görevler

BİLGESAM Bilge Strateji Dergisi Danışma Kurulu üyesi

USAK Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu üyesi