Erhan Büyükakıncı Makalaler

Erhan Büyükakıncı Yurtdışı (Social Sciences Citations Index kapsamındaki) dergilerde yayınlanmış makaleler

– “Orta ve Doğu Avrupa’da Neo-Komünist Partiler ve İktidar: Siyasi Söylemlerde ve Dış Politika Pozisyonlarındaki Değişim”, Doğu Avrupa Çeyrek , 2005, C. 39/3, ss. 367-403 (ISSN 0012 8849) (Uluslararası Siyaset Bilimi Özetleri, Tarihsel Özetler).

– “Slovakya Dış Politikası için Sendromlar ve Alternatifler: Kadife Boşanmadan Sonra Yeniden Yapılanma Süreci”, Doğu Avrupa Çeyrek , 2002, C. 36/1, ss. 79-102 (ISSN 0012 8849) (Uluslararası Siyaset Bilimi Özetleri, Tarihsel Özetler).

 erhan büyükakıncı makaleler

Erhan Büyükakıncı Yurtdışı hakemli ve alan indeksli uluslararası  dergilerdeki makaleler

– “eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerde anayasal ve kurumsal yeniden yapılandırma süreci: Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan,” Orta Asya Survey , Vol. 18, No. 1, 1999, ss. 79-99 (Uluslararası Siyaset Bilimi Özetleri, Tarihsel Özetler).

 

Yurtdışı kitaplarda yayınlanan bölümler

– “Rusya’nın Avrupa Güvenlikindeki yeni rolü”, Sai Felicia Krishna-Hensel, Yeni Milenyum: Küreselleşen Dünya için Zorluklar ve Stratejiler , Ashgate Publ., 2000, ss. 121-148.

“Orta Asya’da entegrasyon örüntüleri”, (Derl.) Salomon Ruysdael,  Türk Dış Politikasında Yeni Eğilimler,  Lincoln, Yazarlar Kulübü Basımı, 2002, ss. 235-251.

 

Ulusal hakemli dergilerdeki makaleler

– “Macar ve Polonyalı Neo-Komünist Partilerin Karşılaştırılması”, Algılar , Cilt. 13, No. 1, Kış 2008. (PAIS Endeksi)

– “Karadeniz Bölgesinde Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Modelleri”, Uluslararası İlişkiler Türkiye Yıllığı , Ankara Üniv. SBF Yayınları, No. 35, 2004, ss. 17-42.

 – “Uluslararası İlişkilerdeki Savaş İncelemelerinde Tarihin Metodolojik Araç olarak Kullanımına Bir Bakış”, Doğu Batı Dergisi, No. 24, Ağustos-Ekim 2003, ss. 83-104.

– “Orta Asya’da Entegrasyon Kalıpları”, Algılamalar , Cilt. 5, No. 1, Mars-Mai 2000, ss. 161-181. (PAIS Endeksi)

– “Komünizm sonrası Geçişin İktisadi Boyutu: Eski SSCB Cumhuriyetlerinin İktisadi Bağımsızlık yönündeki İlk Adımları (1992-1995)”, Sosyal Bilimler Dergisi, C.III, No. 3, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1998.

 

Yurtiçinde yayımlanan kitaplara makale ve bölüm katkıları

“1989 Çek Kadife Devrim Afişleri”, Grafist, C. 17, 2013,SS.129-160.

 

– “Yirmi Birinci Yüzyılın Başında Türkiye’den Avrasya’ya Bakış: Yeni Algılama Biçimleri ve Kurumsal Yöntemler” Der. Faruk Sönmezoğlu, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Derin Yay., 2012.

 

– “Türk-Rus İlişkileri: Tarihsel Rekabetten Çok Boyutlu Ortaklığa Geçiş”, Der. E. Büyükakıncı & E. Bacanlı, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu : Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay. 2012.

 

– “Asya Güvenlik Alanı içerisinde KGAÖ ve Rusya », Der. Almagül İsina, Asya’^da Güvenliğin İnşası ve CICA, İstanbul, TASAM Yay., 2012.

 

– “War and History: Methodological debates”, Derl. S. Yılmaz, 21. Yüzyılda Ulusal Savunma, İstanbul, 2009.

 

– “Kurtuluş Savaşı dönemi Sovyetler Birliği ile ilişkiler (1919-1922)”, Derl. H. Çakmak, Türk Dış Politikası, Ankara, 2009.

 

– “Renkli Devrimler ve Sovyet sonrası coğrafya”, Derl. Y. Özer, Tek Kutuplu Dünyada Yaşamak, İstanbul, Agora Yay., 2006, ss. 49-64.

– “Ermenistan Dış Politikası ve Uluslararası Sistem”, Derl. O. Yeşilot, Değişen Dünyada Kafkasya, İstanbul, Kitabevi Yay., 2005, ss. 119-140.

 

– Küreselleşme üzerine kuramsal çalışmalar: Merkezi Devlet ve Yeni Aktörler”, Derl. C. Karadeli, Küreselleşme – Alternatif Küreselleşme, Ankara, Phoenix Yay., 2005, ss. 25-58.

 

– “Vladimir Putin dönemi Rusya’sının Dış Politika Söylemleri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, 137-164.

 

– “Bağımsızlık sürecinde Ukrayna-Rusya İlişkileri”, Derl. E. Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2004, ss. 401-436.

 

– “Soğuk Savaş sonrasında Türk-Rus İlişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 685-716.

 

– “Sovyet sonrası Orta Asya’da Türkiye’nin Dış Politika Açılımları: Özbekistan ve Türkmenistan ile ilişkileri”, Derl. F. Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi – 3. Baskı, İstanbul, Der Yay., 2004, ss. 781-804.

 

– “AB-Rusya İlişkilerinde Güvensizlik Olgusu”, Derl. B. Dedeoğlu, Avrupa Birliği’nün Dünü ve Bugünü, İstanbul, Boyut Yay., 2003.

 

– “Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki Değişim Süreci”, Derl. C. Karadeli, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ve Türkiye, Ankara Ayraç Yay., 2003, ss. 134-174.

 

– “Rusya’da Dış Politika Okullarını Yeniden Düşünmek”, Avrasya Çalışmaları’nın Türkiye Görüşleri – Ortadoğu ve Balkanlar Üzerine Çalışmalar Vakfı – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2004, ss. 35-59. (Tarihsel özetler, PAIS)

 

– “Ekonomik güvenlik hakkında düşünmek: Yeltsin altında Rus dış politikasında ekonomik araçların önemi”, Avrasya Çalışmaları’nın Türkiye Görüşleri – Ortadoğu ve Balkanlar Üzerine Çalışmalar Vakfı – Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, 2003, ss. 3-29. (Tarihsel özetler, PAIS)

 

 – “Sovyet Sonrası Bölgede Demokratikleşme ve Dış Faktörlerin Rolü”, Avrasya’ya Türk Görüşleri – Ortadoğu ve Balkanlar Üzerine Çalışmalar Vakfı – OBİV, 2001, ss. 3-35. (Tarihsel Özetler)

– “Uluslararası Hukukta Uluslararası Terörizmi Önlemek ve Cezalandırmak İçin Alınacak Tedbirler”, Coşkun Kırca’ya Armağan / Karışımlar Sn. Coşkun Kırca , Galatasaray Üniv. Yay., 1996.

Erhan Büyükakıncı Makaleler.